Informasjon vedr. Fotballforsikringen 2020

Informasjon vedr. Fotballforsikringen 2020

Informasjon vedr. Fotballforsikringen 2020

FOTBALLFORSIKRINGEN 2020

Forsikringen og Skadetelefonen gir medlemmene tilgang til:

- Skadetelefonen som er åpen 09:00 til 21:00 365 dager i året

- Kvalitetssikrede behandlere – spesialister i idrettsmedisin i hele landet

- Idrettens Legevakt i Oslo og Bergen

- Idrettens Karrieresenter

- Ernæringsrådgivning

- Skadeforebyggende råd

- Generell rådgiving ved skade

Fotballforsikringens utvikling

Fotballforsikringen har de siste 10 årene utviklet seg fra å være en dekning primært ved «død og invaliditet» til en idrettsforsikring med fokus på behandling, å forebygge og hjelpe spilleren raskest mulig tilbake på banen.

Tidligere hadde ordningen ingen frister for når behandling skulle starte og den baserte seg i hovedsak på at behandlingen skulle utføres i det offentlige helsevesenet. Spilleren selv måtte organisere sitt behandlingsløp. I dag har spillerne et betydelig bedre tilbud. Sentralt i ordningen er Idrettens skadetelefon som betjenes av helsepersonell med kompetanse på idrettsskader. Idrettens skadetelefon gir ikke bare råd om skadeforebygging og skadebehandling, men sørger også for at spilleren er sikret beste praksis i et faglig kvalitetssikret behandlernettverk på idrettsmedisin.

Fotballforsikringen gir nå dekninger ved akutte skader, belastningsskader og spiseforstyrrelser. Fristen for når utredning av diagnose skal starte er 3 dager i både grunn- og utvidet forsikring. Eneste forskjell på grunnforsikring og utvidet forsikring er at utøvere med grunnforsikring må vente i 60 dager på videre behandling.

Antall meldte skader har de siste 10 årene økt fra 975 til 6500. Det er ikke fordi flere skader seg, men derimot flere som melder skade da de nå får hjelp via Fotballforsikringen og Idrettens skadetelefon. Utviklingen innen medisin gjør at også flere typer skader kan behandles.

Inntil nå har grunnforsikringen for ungdom (13-19 år) vært gratis. Dette var basert på en helt annen ordning enn den som gjelder per i dag, og dette er ikke lengre bærekraftig.

Aldersgruppen 13-19 år utgjør 60% av alle lisensierte spillere og står for over 40% av alle skadeutbetalinger.

Forsikringsselskapenes profitt fra fotballforsikringen er blitt redusert i flere omganger, og nå er det avtalt en maksimal fortjenestemargin til forsikringsselskapet.

 

Økonomi i Fotballforsikringen

Forbundsstyret vedtok høsten 2018 at forsikringsordningen skulle være selvfinansierende, det vi si at fotballforbundet verken skal tjene eller tape penger på fotballforsikringen. Den prinsipielle innretningen ble diskutert på Forbundstinget 2019. Der ble det gitt tilslutning til at den gode forsikringsordningen for medlemmene til NFF skal videreføres. Når ordningen skal være selvfinansierende må lisensen for lagsforsikring og utvidet forsikring derfor settes i forhold til faktiske skadeutbetalinger, i tillegg til at det innføres en klubbforsikring for aldergruppen 13 til 19 år.

Fra og med budsjettåret 2020 er estimerte kostnader til ordningen 55 millioner kroner:

- Forsikringspremie, 40,5 millioner kroner

- Idrettens skadetelefon, 12 millioner kroner

- System og drift, 2,5 millioner kroner

Dette finansieres ved følgende inntekter:

- Lagsforsikring seniorlag, 35 millioner kroner (økt med 10 % fra og med sesongen 2020)

- Utvidet forsikring, 9 millioner kroner (økt med 10 % fra og med sesongen 2020)

- Klubbforsikring 13-19 år, 11 millioner kroner (ny fra og med sesongen 2020)

- Implementering klubbforsikring 13-19 år, tilsvarer ca. 110 kroner per spiller (til sammenligning har Håndballforbundet lisenskrav på minimum 1.155 per spiller)

Klubbforsikring faktureres klubbene basert på antall aktive spillere registrert i FIKS per februar. Dersom ordningen går i overskudd vil dette komme som avkortning på forsikringspremien på klubbforsikring 13-19 år påfølgende år. Disse økonomiske forutsetningene legges til grunn for det budsjettet som fremmes Forbundstinget 2020. Dette er diskutert med og gitt tilslutning av daglige ledere og styreledere i fotballkretsene.

For ytterligere informasjon se:

Informasjon vedr. Fotballforsikringen 2020